Gaya Mhaisa Gat Vatap Yojana

Gaya Mhaisa Gat Vatap Yojana (गाय म्हशी वाटप अनुदान)

तपशील02 संकरीत गायीच्या एका गटासाठी देय 75 टक्के अनुदान02 म्हशीच्या एका गटासाठी देय 75 टक्के अनुदान
02 दुधाळ जनावरांच्या एका गटाची किंमत (प्रति गाय रु. 70,0000/- व प्रति म्हैस रु. 80,000/- याप्रमाणेरु. 1,05,000 /-रु. 1,20,000/-
जनावरांच्या किमतीस अनुसरून कमाल 10.20 टक्के (अधिक 18 टक्के सेवाकर) दराने 3 वर्षाचा विमा उतरविणे.
प्रतिगट एकूण देय अनुदानरु. 1,17,638/-रु. 1,34,443/-

Gaya Mhaisa Gat Vatap Yojana